Integriteitsverklaring

INTEGRITEITSVERKLARING  SCHULD HULP VERLENING MAASTRICHT

Verklaring medewerker bij Schuld Hulp Verlening Maastricht:

De onderstaande medewerker verklaart hierbij dat onderstaande hem of haar bekend is en dat hij/zij niet in strijd hiermee zal handelen.

Autoriteit  Persoonsgegevens:

Schuld Hulp Verlening Maastricht  is met ingang van  01-01-2018 aangemeld bij het
College bescherming persoonsgegevens onder nummer:

Vastgelegd is welke gegevens de organisatie van haar cliënten mag administreren en uitwisselen met bevoegde instanties.

Geheimhouding en onafhankelijkheid:

De medewerker is gehouden aan strikt vertrouwelijke behandeling van gegevens die aan hem/haar worden verstrekt en zal in dit kader:
– geen cliëntgegevens aan derden verstrekken
– geen roerende of onroerende goederen van een cliënt overnemen of ontvangen
– geen cadeaus of andere zaken van een cliënt aannemen
– geen erfenis van een cliënt aanvaarden
– geen schenkingen van een cliënt aanvaarden
– buiten werktijd geen relaties onderhouden met een cliënt
– het beheer over goederen en vermogen van een cliënt op geen enkele wijze voor eigen
voordeel benutten

Klachtenreglement:

Schuld Hulp Verlening Maastricht heeft een klachtenreglement

Financiële gezondheid:

De medewerker:
– is geen cliënt in het kader van een traject schuldhulpverlening
– valt niet onder de WSNP
– heeft geen goederen die vallen onder het beschermingsbewind
– staat niet onder curatele.

 

Datum

Handtekening

Volledige naam medewerker